komentáře:

(0) k akci
(0) k fotkám
05.02.2005 Ivan ?íkal ANNO

Bývalý Úst?ední kulturní d?m ?elezni?á??, kam se letos p?edávání cen popularity pro tvá?e z obrazovky TV Nova p?esunulo, je proti hotelu Hilton, kde se to odehrávalo do lo?ska, mén? presti?ní místo. Na za?átku to tam fakt vypadalo jako na nádra?í, tak?e se tam mohl cíti jako doma leda bývalý ma?infíra premiér Gross. P?ímý p?enos byl dost trapárna - uvád?ly to Kate?ina Bro?ová se svou seriálovou dceru?kou Nicol ?tíbrovou. Jestli si na tupé blondýny jenom hrály, tak se jim to povedlo na výbornou. Jestli ne, tak klobouk dol? p?ed chlapy, kte?í to s nimi doma vydr?í. Já bych to tedy nezvládl.


komentářů (0)


Lucce to ve zlatých ?atech náramn? slu?elo! M?la i krásn? na?esané vlasy a obli?ej vymalovaný jako obrázek.


komentářů (0)


Renata Kajd?as musela být za ka?dou cenu originální. I kdy? nevyhrála ?ádnou cenu, zaru?en? se v téhle masce objeví v ka?dém ?asáku...


komentářů (0)


...a kdyby to náhodou nesta?ilo, je?t? si zapózovala se mnou, aby se dostala aspo? na moje stránky!


komentářů (0)


Ka?enka Bro?ová sice vypadá milou?ce, ale v k??i jejího exman?ela bych být necht?l. Co bude asi d?lat s 94 miliony, které po n?m po?aduje?


komentářů (0)


Díky Radce Kocurové u? vím, jaké bude po?así a? do konce zimy.


komentářů (0)


Nicol ?tíbrová je z Rakovníka a v Praze není na ve?írcích moc k vid?ní. Tak jsem musel vyu?ít okam?iku...


komentářů (0)


Leo? Mare? Moniku Poslu?nou zanedbával, je?t? ?e jsem tam byl já...


komentářů (0)


Pronikl jsem na klín i introvertovi Ond?ejovi Brouskovi...docela dobrý výkon, ne? M?l dobrou náladu, proto?e jeho man?elka Adéla Gondíková se stala 3. nejpopulárn?j?í ?enou Novy.


komentářů (0)


Pavle Charvátové man?el zakazoval, aby odhalila záda - m?la tak krásn? zdobené ?aty, a práv? na zádech. To nepochopím! Ten ?ál p?itom nebyl nic moc.


komentářů (0)


Pepa Klíma je super chlap. Je?t? po p?lnoci zasedl k piánu a hrál ?lágry staré skoro jako on. Kdo je?t? mohl mluvit, rád si je zazpíval.


komentářů (0)


Kdy? m? brala Zuzka Belohorcová do náru?e, skoro jsem se bál, aby jí nesklouzly ?aty. Mimochodem jsou od návrhá?e, který ?ije i pro Jeniffer Lopezovou!


komentářů (0)
komentářů (0)


Pavel Zuna si m? hý?kal jako miminko. Má ostatn? podobn? velké doma.


komentářů (0)


Hanka Kynychová si nechala odpárat um?lé vlasy, ke cvi?itelce se stejn? nehodily tak jako k modelkám a moderátorkám....jo a ten výst?ih m?la fakt festovní :))


komentářů (0)
komentářů (0)
komentářů (0)


Mirka ?ejková se tentokrát chovala normáln? a neutíkala p?ed fotografy ani p?ede mnou. P?ál bych jí pohodového chlapa.


komentářů (0)


Tomá?e zase zmlátila n?jaká opice - tentokrát to byl Ivan:)))


komentářů (0)
komentářů (0)


Ivetka Barto?ová jedla sladké a m?la sladký úsm?v nejen pro Zde?ka Podh?rského, ale i pro m?.


komentářů (0)


Dalibor Gondík hrál v muzikálu Olympic bubeníka a na bicí umí opravdu hrát. To m? p?ekvapilo.


komentářů (0)
komentářů (0)


Adélka Gondíková je milá?ek. Zvlá?? m? baví v Radách ptáka Loskutáka. Kam se hrabe P?emek Podlaha!
  komentáře
  přidat komentář

jméno 
email 
http:// 
text