komentáře:

(0) k akci
(0) k fotkám
04.03.2005 Ivan a hacke?i

Tak se na?im milým Brazilc?m poda?ilo hacknout na?e stránky. Na?t?stí nenapáchali moc ?kody. Tak?e tady je link na heknutou verzi HACKED.

V p?ípad? ?e nevládnete plynnou portugal?tinou, tady je p?eklad:

?V?echno má svou dobrou stránku?

Je t??ké vid?t dobrou stránku v?ci, kdy? se napadají systémy a m?ní stránky, ale mohu vám ?íct.....Je to zále?itost protestu. Te? kdy? se tolik mluví o svobod? projevu. Kdy? pozorujeme sv?t, ve kterém ?ijeme, tak zjistíme, ?e vlastn? ?ádná neexistuje. Pokud ov?em nemáte spoustu pen?z.
Ve skute?nosti v?echno funguje ve prosp?ch bohatých a to chudé ?tve. Kolikrát jsme vid?li odsuzovat zlod?je a ?asto jsme si ?íkali, co je p?im?lo n?co takového ud?lat. Jaké mo?nosti mu ?ivot p?ichystal? Pro? a co se mu p?ihodilo?
Pro? tohle nechceme vid?t? Zkrátka proto, ?e se neustále sna?íme p?evy?ovat ostatní. A sami se k tomu odsuzujeme. M?li bychom ov?em pochopit, ?e jsme jednodu?e v?ichni stvo?eni ze stejné hmoty (pozn. p?ekl. jsme z jednoho t?sta ? kluci od Boha, holky ze ?ebra) a ?e rozdíly mezi námi jsou pouze v mo?nostech, které se nám naskytly. Mo?ná, kdybych si pro?el tím, co musel pro?ít takový ?lov?k, mohl bych být hor?í ne? on. A naopak, mo?ná on by byl lep?í ne? já.

V?dycky bu? vd??ný za to, co má?, i kdy? si myslí?, ?e jsi málo.
?Stýskal jsem si, ?e nemám boty a potkal jsem ?lov?ka, co nem?l nohy?.

V?echno se p?ihodí ve správný ?as a zp?sobem, jakým má. Nebo si myslíme, ?e nás se to nedotkne. Mo?ná, ?e je tu n?jaký zp?sob ? B?H nám pom??e.

Samotní jsme dob?í, spole?n? m??eme být nejlep?í.
  komentáře
  přidat komentář

jméno 
email 
http:// 
text