komentáře:

(0) k akci
(0) k fotkám
20.12.2004 Ivan pa?il se Spyem

Ivan kone?n? dostal svoji vlastní pozvánku na ve?írek. Aby ne, kdy? se p?ed vánoci se?la ve fashion baru Defilé redakce jeho oblíbeného ?asopisu Spy, pro který jeho mana?er Vadim Kramer fotí.
Opi?ák u? je na spole?nost zvyklý, tak?e se u bar? s koktejly z finské vodky i z Henessy cítil jako doma. Pouze ale pozoroval. Na alkohol zanev?el u? dávno. To bylo veké ?t?stí Sagvana Tofiho. Ten z ve?írku Ivana unesl a usadil ho na seda?ku spolujezdce ve svém voze. Jen díky st?ízlivému Ivanovi, který slíbil, ?e zbytek cesty od?ídí, pustili Sagiho policisté, kte?í ho zadr?eli kv?li opici, odjet dom?. Prost? není opice jako opice.


komentářů (0)


Bývalá modelka Petra Kocarová te? propaguje alkohol. Na rozdíl od Vadima se ale Ivan drink?m ubránil.


komentářů (0)


Od rozchodu se Slávkem Jandákem nena?la Leona Gyöngyösová toho pravého...


komentářů (0)


... a sna?í se sbalit ka?dého, koho potká. Jde na to ale dost drsn?...


komentářů (0)


... Ivan byl v tu chvíli opravdu rád, ?e mu kdysi výrobci za?ili ústa, jinak by francouzáku neunikl...


komentářů (0)


... stejn? byl ale trochu rozhozený a sotva se mu poda?ilo se aspo? rovn? usadit...


komentářů (0)


... navíc se mu nelíbil Leonin parfém, tak?e kdy? si ho vysadila za krk, málem ji pozvracel...


komentářů (0)


... tak?e Leona zase ostrouhala.


komentářů (0)


Ale nevzdala to a zkusila Ivana nalákat na grupá? s kamarádkou...


komentářů (0)


Ta se Ivanovi líbila o poznání víc.


komentářů (0)


A Leona zase ostrouhala.


komentářů (0)


Kdy? se Ivan pokou?el Petrovi Jáklovi radit, jak po?ádn? ozdobit váno?ní stromek, dost ho na?tval.


komentářů (0)


Petr nakonec jeho rady uposlechl a sp?chal pro jedli?ku, kterou si zapomn?l u obchodního domu Kotva. S Romanou Vítovou pak doma zdobili p?esn? podle Ivanových rad.


komentářů (0)


Ivan si odbyl i svou modelingovou premiéru. Jana Festová si pochvalovala, ?e jako partner na molu je ideální.


komentářů (0)


Ostatní modelky jí ho jen závid?ly.


komentářů (0)


Spole?nou ?e? na?el Ivan i se zp?va?kou Alicí Springs. V?dy? také kdysi bodoval v hudebních ?eb?í?cích. A Jenda Beck mu slíbil dárek pod strome?ek - opravdové hrnce od firmy BECK.


komentářů (0)


Kdy? banány, tak z Afriky, kdy? vodka, tak z Finska. To je jedna z Ivanových ?ivotních moudrostí.


komentářů (0)


Zdá se, ?e Ivana brzy potkáme na skútru Kentoya. Jinak netu?íme, o ?em by si se spolumajitelem téhle firmy Tomá?em Vejsadou mohl povídat.


komentářů (0)


Pé?a Polá?ek pochopil, ?e jediný správný kámo? je pro n?j práv? Ivan.


komentářů (0)


Sagvan, jak je patrno ze snímku, m?l opice hned dv?.


komentářů (0)


Provozní Stanley se sna?il upoutat pozornost Zuzky Belohorcové a missky Jany Dole?elové. Ale Ivan byl u d?v?at d?ív...


komentářů (0)


P?ítel Edity Hortové, tane?ník Petr, si na chvíli Ivana popletl se svým dobrým kamarádem Yemim.


komentářů (0)


Uwa s Lucasem byli hodn? zklamaní, ?e tentokrát nejsou hv?zdami ve?era a pokusili se Ivanovi ublí?it. Zlomili mu ru?i?ku! FUJ!!!!


komentářů (0)


U partnera Terezky Kerndlové Reného Mayera se bude Ivan nechávat st?íhat.


komentářů (0)


Sagvanovi se nepoda?ilo p?ítelkyni Jakuba Vytá?ka Karolínu ?echovou rozesmát. Zato Ivanovy fórky zap?sobily.
  komentáře
  přidat komentář

jméno 
email 
http:// 
text